Twoje pytanie :

Warunki reklamacji

Termin rozpatrzenia reklamacji
Udzielamy odpowiedzi na reklamację w przeciągu 30 dni od daty jej złożenia.

 

Jak złożyć reklamację
Przejdź do Asystenta Kontaktu:

i wybierz jej temat.

 

 

Co powinna zawierać reklamacja

  1. Imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta.

  2. Określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.

  3. Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

  4. Numer Identyfikacyjny lub adres Lokalu.

  5. Datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usług - w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Dostawcy usług określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług.

  6. Wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - gdy Abonent żąda ich wypłaty.

  7. Numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie na poczet przyszłych płatności – w przypadku, gdy Abonent żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności.

  8. Podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego jest opisany w Rozdziale XI Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska (dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych).

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

  • Wybierz rodzaj wsparcia: Wsparcie techniczne dla usługi internetowej Wsparcie techniczne dla usługi internetowej na dekoderze Horizon Wsparcie techniczne dla usługi telewizyjnej Wsparcie techniczne dla usług dodatkowych Wsparcie techniczne dla usługi...