Błąd na fakturze

Jak poprawić błędne dane na fakturze?

 
 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (§15): Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

 2. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią.

 3. Nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

  • numer kolejny i datę jej wystawienia;
  • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej;
  • dane z faktury, której dotyczy nota korygująca, określone w § 5 ust.1 pkt 1-4;
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
 4. Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej.

 5. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy NOTA KORYGUJĄCA.

  Notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę, lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza:

  • ze sprzedawcą lub
  • z nabywcą lub
  • z oznaczeniem towaru albo usługi.
 • Przywołane na początku artykułu dane, których błędy nie kwalifikują się do wystawienia noty korygującej to:

  • miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
  • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  • stawki podatku;
  • suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  • kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem.
 

Jeśli zaistniała konieczność wystawienia noty korygującej, odeślij wypełnione odręcznie w dwóch egzemplarzach: ORYGINAŁ i KOPIA noty korygującej na adres korespondencyjny UPC z dopiskiem Dział Bilingu. Po spełnieniu wymaganych formalności stosowna nota korygująca zostanie podpisana przez UPC i odesłana na wskazany przez nabywcę adres.

 

Nota korygująca i wzór wypełnienia

Czy odpowiedź była przydatna?

 

Sprawdź również